טקסט

 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 

 

1