לקרוע את הים

 

בשביעי של פסח אירע הנס שזכרו מהדהד עד ימינו: נס קריעת ים סוף. הים נבקע לשניים ובני ישראל עברו בתוכו. מדובר כמובן בנס עצום ששינה את חוקי הטבע הידועים לנו.

אך חוץ מנס אדיר זה היו ניסים נוספים שעורבו בנס זה, הרי היה די בסילוק המים כדי שבני ישראל יוכלו לעבור. אך ה' עשה יותר מזה: מי הים ניצבו כחומה משני הצדדים. מדובר בנס אדיר ונוסף.

יש לנו כלל: אין הקב"ה עושה נס לחינם. ואם כן, לשם מה הניסים הנוספים שהיו כרוריכם בנס הבסיסי של בקיעת הים? לשם מה היה צורך שהמים יעמדו כחומה משני צדדי בני ישראל?

חובה להבין כיצד נס זה הוא חלק מהותי מעצם קריעת-הים. נס שלא רק שהציל את בני ישראל אלא גם הכין אותם לקבלת התורה.

התשובה לכך היא, שבמעמד הר סיני יצר הקב"ה שינוי בסדר העולם. עד אז היה נתק בין 'מעלה' ל'מטה'. בין הקדושה לבין המציאות הגשמית. הקדושה אמנם הייתה בעולם, אך לא חדרה בו. ובמתן תורה ניתן הכח לחבר את הגשמיות ואת הרוחניות.

וההוכחה לזה הייתה בקריעת ים סוף. כאשר בני ישראל עברו בתוך הים וזכו לגילויים הרוחניים הנפלאים ביותר.

היום, המסתיר על מה שבתוכו, מסמל את ההסתר של העולם. ו'קריעת הים', מבטאת את המהות של מתן תורה: סילוק הכיסוי, והגילוי של הדברים שתחת למים.

חכמינו מספרים, כי בשעת קריעת ים סוף היה קטרוג בשמיים על עם ישראל. במה טובים הם מהמצריים?

מה גרם לבני ישראל להנצל? דבר זה רמוז פסוק שהבאנו "מימינם ומשמאלם" זכות התורה שנקראת 'ימין', וזכות התפילה והתפילין שמניחים ביד שמאל. ואז התגלה הדבר לעין כל. וזכות התורה והתפילה נעשו מיד חומה "מימינם ומשמאלם".

 

 

 

1