חודש אלול - זמן להתקרב

חודש אלול הוא החודש המקדים לתשרי - חודש החגים.

חודש אלול הוא 'חודש התשובה', בו כל יהודי משתדל להתקרב יותר לקדוש-ברוך הוא, להוסיף בלימוד התורה, תפילה בכוונה וקיום המצוות. 

בתורת החסידות מובא משל המסביר את מהותו של חודש אלול: המשל מספר על מלך היוצא מארמון מלכותו, ו'יורד אל העם', מגיע לשדה - לאנשי העם הפשוטים, ואנשים העם מקבלים את פני המלך. 

 

"משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו הוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. ובלכתו העירה הרי הם הולכים אחריו. ואחר כך בבואו להיכל מלכותו אין נכנסים כי אם ברשות ואף גם זאת המובחרים שבעם ויחידי סגולה. וכך הענין על דרך משל בחודש אלול יוצאין להקביל אור פניו יתברך בשדה".

– לקוטי תורה פרשת ראה לב, ב.

 

המשל הקצר הזה מורחב במקומות רבים ובאריכות רבה, נקודה אחת נביא כאן:

אופי עבודת ה' הנדרש בחודש אלול הוא בעיקר עבודה בדרך 'אתערותא דלתתא' (התעוררות מלמטה), דהיינו, הדרישה מהנבראים לעשות תשובה ולקבל עול מלכות שמים מצד התעוררות אישית ולא כתוצאה מגילוי מעורר מלמעלה. 

פרט זה מתבאר במשל בכך שהתגלות ה"מלך" היא "בשדה", בצורה שאיננה מעוררת התלהבות מצד עצמה.

המלך מעורר יראת כבוד והתרוממות דווקא כשהוא בהיכל מלכותו כשהוא בלבושי מלכות וכתר מלכות, כש"מלך ביופיו תחזינה עינינו". או-אז הוא מטיל אימה ופחד וגם מעורר תשוקה וצמאון לראותו.

אך בירידתו לשדה כשהוא לבוש בלבושי השדה אינו מטיל אימה ופחד, ולכן הלשון במשל היא "כל מי שרוצה לצאת ולהקביל" ששהיציאה לקבל פני המלך היא רק ברצונו של האדם. 

חודש אלול הוא ההזדמנות שלנו, לחזור בתשובה, להתקרב לבורא ולעשות את צעד שלנו, שתמורתו נקבל התעוררות רוחנית כמתנה מן הבורא.

 

1